Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 53 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-53 |
Aktuality

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Obec Prusy, Prusy 111, 957 03
v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu pracovník verejnej správy,
administratívny pracovník, účtovníkMiesto výkonu práce: obecný úrad Prusy


Charakteristika pracovného miesta:
- Samostatné vedenie účtovníctva obce
- Spracovanie rozpočtu obce
- Spracovanie uzávierky, konsolidovanej uzávierky a finančných výkazov
- Zabezpečenie dodržiavania účtovných termínov
- Spolupráca s externou auditorskou spoločnosťou
- Personalistika
- Mzdy
- Štatistické výkazy


Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov:
- Organizačné a komunikačné schopnosti
- Samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita
- Práca s počítačom na pokročilej úrovni Word, excel, outlook
- Zdravotná spôsobilosť
- Bezúhonnosť


Kvalifikačné predpoklady:
- Úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru
- Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa


Plat:
- v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1. september 2021


Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný štrukturovaný životopis
- Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
- Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní


Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
- Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania
osobne, alebo poštou na adresu: Obec Prusy, Prusy 111, 957 03 najneskôr do 15. apríla 2021
- Obálku označiť „Výberové konanie – neotvárať“


Termín a miesto výberového konania písomne oznámime tým uchádzačom, ktorí splnia kritéria výberového konania.
Kontaktná osoba: Mgr. Igor Súkeník
Tel. 038 7682419, e-mail: obec@prusy.sk

obec Prusy
zastúpená Mgr. Igorom Súkeníkom
starostom

| Autor: administrator | Vydane dna 25. 03. 2021 | 14x precitane | Pocet komentarov: 0 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
Aktuality

Elektronické sčítanie obyvateľov

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!
Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom),ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.


Elektronické sčítanie obyvateľov
Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenie na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

Posun termínu asistovaného sčítania
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.


PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:
„Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021a potrvá najneskôr do 31.10.2021.“


Zdroje informácii
Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku , Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.


Tlačová správa

| Autor: administrator | Vydane dna 04. 02. 2021 | 19x precitane | Pocet komentarov: 0 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
Aktuality

Vyhlásenie - celoplošné testovanie na COVID 19

Obecný úrad Prusy oznamuje občanom, že plošné testovanie na ochorenie COVID 19 v našej obci prebehne v dvoch dňoch - a to 31. októbra a 1. novembra t.j tento víkend, v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod. v areály futbalového ihriska. Počas dňa budú dve prestávky a to v čase od 12,00 do 13,00 hod a od 17,00 do 17,30 hod.

Obec odporúča ľuďom dodržovať tieto časy:
číslo domu 1-75 v čase 7,00 - 10,00 hod.
číslo domu 76-139 v čase 11,00 - 15,00 hod.
(medzi 12,00 až 13,00 hod. je obedňajšia prestávka)
číslo domu 141-198 v čase 15,00 - 18,00 hod.
(od 17,00-17,30 je prestávka)
číslo domu 198 a vyššie v čase 18,00 - 21,30 hod.

Časy platia pre oba dni testovania a sú orientačné, aby sme sa vyhli prípadnému dlhému čakaniu. Samozrejme občania sa môžu dať otestovať kedykoľvek podľa svojich možností. Prosíme o dodržiavanie pokynov organizátorov, ohľaduplnosť a dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. Pri prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.
Ďakujeme za porozumenie.

| Autor: administrator | Vydane dna 29. 10. 2020 | 16x precitane | Pocet komentarov: 0 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
Aktuality

Predaj hodný osobitného zreteľa

Obec Prusy v súlade s § 11 ods. 4 písm. a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: pozemok parc. č. C- KN č. 436/2 zastavanú plochu a nádvorie o výmere 8 m2 v k. ú. Prusy a parc. č. C- KN č. 438/4 zastavanú plochu a nádvorie o výmere 95 m2 v k. ú. Prusy za cenu min. 11 € za 1 m2 pre kupujúceho Peter Bereš, bytom Prusy 203. Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok je susedným pozemkom s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a nachádza sa v oplotenej časti pozemku žiadateľa. Vzhľadom k nízkej výmere a tvaru pozemku je tento pozemok pre Obec Prusy nevyužiteľný. Na uvedený pozemok je vypracovaný geometrický plán číslo 37384678-17/20, úradne overený 15.05.2020 číslo 167/2020, náklady na jeho spracovanie znášal záujemca o kúpu. V Prusoch 4. septembra 2020 Vyvesené 4. septembra 2020
Predaj hodny osobitneho zretela

| Autor: administrator | Vydane dna 08. 09. 2020 | 51x precitane | Pocet komentarov: 0 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
Aktuality

O Z N A M
Emailova adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané

29.02. 2020

obecprusy@stonline.sk
a adresa :
Obecný úrad Prusy , Prusy č.111
Dňa: 08.01.2020 , môžu doručiť do 24,00 hod.
na adresu:
Mgr.Igor Súkeník, Prusy č.72
č.t.0911342828
Jana Kiricová , Prusy č.49
č.t.0387682490
V Prusoch 05.12.2019

| Autor: administrator | Vydane dna 11. 12. 2019 | 99x precitane | Pocet komentarov: 0 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
Aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

| Autor: administrator | Vydane dna 12. 11. 2019 | 155x precitane | Pocet komentarov: 0 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
Aktuality

Oznam ohľadom žiadosti o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020

Oznamujeme Vám, že elektronická adresa na doručenie Žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 obce je

obecprusy@stonline.sk| Autor: administrator | Vydane dna 22. 10. 2019 | 134x precitane | Pocet komentarov: 0 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
Aktuality

Výzva na predloženie ponuky

„Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií v obci Prusy popri ceste III. triedy 050034 – Vetva B“
Viac informácií a dokumentácia tu

| Autor: administrator | Vydane dna 22. 10. 2019 | 94x precitane | Pocet komentarov: 0 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
Aktuality

Oznam k voľbám do Európskeho parlamentu

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019:

obecprusy@stonline.sk

Mgr. Igor Súkeník
starosta obce

| Autor: administrator | Vydane dna 29. 03. 2019 | 66x precitane | Pocet komentarov: 0 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
Aktuality

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Prusy

| Autor: administrator | Vydane dna 04. 10. 2018 | 267x precitane | Pocet komentarov: 5 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok

Voľby do orgánov samosprávy 2018

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy:

Jana Kiricová
Obec Prusy č.111
č.t. 0387682419
obecprusy@stonline.sk

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce

obecprusy@stonline.skZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Prusy

Obec Prusy u v e r e j ň u j e podľa §178 ods.2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:


1. Igor Súkeník, Mgr., 43 rokov, starosta obce, SMER – sociálna demokracia


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v PrusochObec Prusy u v e r e j ň u j e podľa §173 ods.2 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení neskorších predpisov zoznam
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa
jednotlivých volebných obvodov :

Volebný obvod č.1

1. Peter Bereš, 35 rokov, technik, SMER – sociálna demokracia
2. Peter Čahoj, Ing., 41 rokov, projektant elektro, SMER – sociálna demokracia
3. Igor Kikuš, 47 rokov , vedúci predajne mäso, SMER – sociálna demokracia
4. Ľuboš Vlčko, 49 rokov, SZČO, SMER – sociálna demokracia
5. Jozef Žikla, 48 rokov, živnostník, SMER – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.


Mgr.Igor Súkeník
satrosta obce
V Prusoch 27.07.2018

oznam o zapisovatelovi

VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Obecné zastupiteľstvo P r u s y vyhlasuje

V zmysle zákona § 18 a, zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Deň konania voľby hlavného kontrolóra: 24.4.2017

  Písomná prihláška uchádzača musí obsahovať nasledovné doklady:

  * doklad o vzdelaní (minimálne úplné stredné vzdelanie)
* výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
* prax v samospráve minimálne 6 rokov
* profesný životopis
* súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby
  * znalosť základných noriem samosprávy
* odborná spôsobilosť – “ osvedčenie  s celoštátnou pôsobnosťou– „Hlavný kontrolór obcí SR “


Termín ukončenia podávania prihlášok: 10.4.2017
Miesto podávania prihlášok: 
Obec  Prusy
                                               Obecný úrad č. 111
                                               957 03  Bánovce nad Bebravou

V zalepenej obálke označenej:


„Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“

Aktuality

Podpora projektu

Sem vložte príslušný text vrátane HTML syntaxu alebo v prípade nevyužitia tejto časti všetko vymažte - teda vrátane tohoto textu!

| Autor: administrator | Vydane dna 12. 12. 2016 | 82x precitane | Pocet komentarov: 43 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
Aktuality

Fotografia obce

Letecky pohlad na obec

| Autor: administrator | Vydane dna 09. 02. 2016 | 379x precitane | Pocet komentarov: 60 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
Aktuality

Nové verejné osvetlenie obce

Obnova verejného osvetlenia v obci Prusy Prijímateľ: Obec Prusy Realizácia projektu: 06/2015 - 12/2015 Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie. www.economy.gov.skOsvetlenie v noci Rozvadzac a svietidlo Nový rozvadzač Nové svietidlá
tabul
| Autor: administrator | Vydane dna 21. 12. 2015 | 4846x precitane | Pocet komentarov: 95 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-53 |


Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Mesiac starších - 4
Mesiac starších
zobrazení: 665
Plán zasadnutí OcZ
Rok 2021

23. apríl
18. jún
10. september
19. november
Kultúrno spoločenské akcie
Rok 2021

30. apríl - stavanie mája

máj - deň matiek

jún - MDD

október – posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

november – zájazd do divadla

december – posedenie pod jedličkou spojené s príchodom Mikuláša

december - vysvätenie adventného venca spojené s výstavou vianočných dekorácií

december – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce


3W SLOVAKIA s.r.o. - Obecny cintorin
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7:30 hod - 15:30 hod
Utorok: 7:30 hod - 15:30hod
Streda: 7:30 hod - 17:00 hod
Štvrtok: 7:30 hod - 15:30 hod
Piatok: 7:30 hod - 14:00 hod
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 hod do 12:30 hod

Prusy © 2008 | Powered by phpRS | Created by MSX Design