Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Autor: administrator <trendcom(at)szm.com>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 25. 03. 2021

Obec Prusy, Prusy 111, 957 03
v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu pracovník verejnej správy,
administratívny pracovník, účtovníkMiesto výkonu práce: obecný úrad Prusy


Charakteristika pracovného miesta:
- Samostatné vedenie účtovníctva obce
- Spracovanie rozpočtu obce
- Spracovanie uzávierky, konsolidovanej uzávierky a finančných výkazov
- Zabezpečenie dodržiavania účtovných termínov
- Spolupráca s externou auditorskou spoločnosťou
- Personalistika
- Mzdy
- Štatistické výkazy


Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov:
- Organizačné a komunikačné schopnosti
- Samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita
- Práca s počítačom na pokročilej úrovni Word, excel, outlook
- Zdravotná spôsobilosť
- Bezúhonnosť


Kvalifikačné predpoklady:
- Úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru
- Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa


Plat:
- v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 1. september 2021


Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný štrukturovaný životopis
- Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
- Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní


Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
- Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania
osobne, alebo poštou na adresu: Obec Prusy, Prusy 111, 957 03 najneskôr do 15. apríla 2021
- Obálku označiť „Výberové konanie – neotvárať“


Termín a miesto výberového konania písomne oznámime tým uchádzačom, ktorí splnia kritéria výberového konania.
Kontaktná osoba: Mgr. Igor Súkeník
Tel. 038 7682419, e-mail: obec@prusy.sk

obec Prusy
zastúpená Mgr. Igorom Súkeníkom
starostom