VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Obecné zastupiteľstvo P r u s y vyhlasuje

V zmysle zákona § 18 a, zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Deň konania voľby hlavného kontrolóra: 24.4.2017

  Písomná prihláška uchádzača musí obsahovať nasledovné doklady:

  * doklad o vzdelaní (minimálne úplné stredné vzdelanie)
* výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
* prax v samospráve minimálne 6 rokov
* profesný životopis
* súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby
  * znalosť základných noriem samosprávy
* odborná spôsobilosť – “ osvedčenie  s celoštátnou pôsobnosťou– „Hlavný kontrolór obcí SR “


Termín ukončenia podávania prihlášok: 10.4.2017
Miesto podávania prihlášok: 
Obec  Prusy
                                               Obecný úrad č. 111
                                               957 03  Bánovce nad Bebravou

V zalepenej obálke označenej:


„Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“


Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Fašiangy Prusy 2011 - 16
Fašiangy Prusy 2011
zobrazení: 529
Plán zasadnutí OcZ
Rok 2017

24. apríla
26. júna
11. septembra
27. novembra
Kultúrno spoločenské akcie
Rok 2017

marec – návšteva divadelného predstavenia

30. apríl – stavanie mája

máj – oslava Dňa matiek

máj – organizácia majálesu v spolupráci so ŠK

jún – oslava MDD

október – posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

november – zájazd do divadla

december – posedenie pod jedličkou spojené s príchodom Mikuláša

december – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce


3W SLOVAKIA s.r.o. - Obecny cintorin
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7:30 hod - 15:30 hod
Utorok: 7:30 hod - 15:30hod
Streda: 7:30 hod - 17:00 hod
Štvrtok: 7:30 hod - 15:30 hod
Piatok: 7:30 hod - 14:00 hod
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 hod do 12:30 hod

Prusy © 2008 | Powered by phpRS | Created by MSX Design